tarieven


Oriënterend gesprekGratis
Coachsessie 60 minuten € 60,00
Gesprek met leerkracht / school ........€ 45,00
Tussenevaluatie € 45,00
Eindgesprek

Sessie Geboorte in Kaart
€ 45,00

€150,00


De kosten worden in de meeste gevallen niet door de zorgverzekeraar vergoed.

ALGEMENE VOORWAARDEN , versie 2016.01
voor dienstverlening door GERTI kindercoach

Artikel 1. Algemeen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1. opdrachtgever : de partij die opdracht geeft
2. opdrachtnemer : GERTI kindercoach, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64416283

Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door opdrachtnemer retour is ontvangen. De bevestiging is gebaseerd op de ten tijde daarvan door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. De bevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 4. Uitvoering van de opdracht
1. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht uitgevoerd wordt. Zij zal haar werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van een kindercoach verwacht mag worden.
2. Opdrachtnemer kan slechts meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
3. Indien opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal zij daartoe slechts overgaan na daarover met opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt.

4. De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens opdrachtgever echter nooit een resultaatverplichting.

5.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen zal opdrachtnemer in onderling overleg met opdrachtgever tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

Artikel 5. Geheimhouding
Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

Artikel 6. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.
2. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 7. Honorarium
1. Het honorarium van opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht.
2 .Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigde bedragen zijn inclusief 21% omzetbelasting.

Artikel 8. Betaling
1. Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, middels overmaking op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
2. Het honorarium van opdrachtnemer wordt maandelijks aan opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van opdrachtgever.

Artikel 9. Annulering en opzegging
1. Wanneer opdrachtgever een reeds gemaakte afspraak met opdrachtnemer wenst te annuleren, dient zulks uiterlijk 24 uur van te voren (telefonisch) aan opdrachtnemer te worden doorgegeven. Indien de annulering korter dan 24 uur van tevoren plaatsvindt, of in het geval er in het geheel geen annulering heeft plaatsgevonden, is opdrachtnemer gerechtigd de kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.
2. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden meegedeeld.

Artikel 10. Vermoeden van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld

Indien opdrachtnemer gegronde redenen heeft om aan te nemen dat sprake is van kindermisbruik, kindermishandeling of huiselijk geweld en er met opdrachtgever hierover geen gesprek mogelijk is, meldt zij dit bij het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Veilig thuis Twente, Bornsestraat 5, 7556BA Hengelo, info@veiligthuistwente.nl

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competitie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer haar woonplaats heeft.
3. Partijen zullen pas een beroep op een rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

.Artikel 12 Aansprakelijkheid.

1. Indien opdrachtnemer een niet aan haar verbonden persoon bij de uitvoering van de behandelovereenkomst inschakelt, na overleg en met toestemming van opdrachtgever, is opdrachtnemer tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout die door deze persoon mocht worden gemaakt. Door opdrachtnemer een opdracht te geven, verleent opdrachtgever opdrachtnemer de bevoegdheid om, als een door opdrachtnemer ingeschakelde persoon zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens opdrachtgever te aanvaarden.

2. opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gemiste besparingen, emotionele schade of schade voortvloeiende uit beslissingen die de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met opdrachtnemer. Opdrachtgever is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 3. Ook aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen van opdrachtgever of het kind tijdens de coaching, training of andere begeleiding wanneer gebruik wordt gemaakt van een locatie buitenshuis.

4. Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat opdrachtnemer in staat is zo adequaat mogelijk te reageren. Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, is alleen een rechter bij uitsluiting bevoegd om van de geschillen kennis te nemen.

5. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart naar verloop van één jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de opdrachtgever met de schade en met opdrachtnemer als de daarvoor aansprakelijk gestelde persoon bekend is geworden.

6. De geldelijke aansprakelijkheid van opdrachtnemer is ten alle tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan opdrachtnemer heeft betaald.

7. Opdrachtnemer is aangesloten bij Stichting Adiona. De bij Adiona aangesloten professional zal alles in het werk stellen om een kind en de ouders goed te begeleiden. Echter kan het voorkomen dat ouders/verzorgers toch niet tevreden zijn. Dit zal in eerste instantie gecommuniceerd moeten worden met de kindercoach, die uiteraard haar best doet om voor alle betrokkenen tot een bevredigende oplossing te komen.

Artikel 13. Begeleiding kinderen t/m 16 jaar.

1. opdrachtnemer is gehouden aan de wettelijke regel voor kinderen onder de 16 jaar dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

2. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht.

3. Bij niet gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, indien één van de ouders tekent dient deze er zorg voor te dragen dat de eventuele andere gezaghebbende partner wordt geïnformeerd over de coaching/begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaar maakt tegen de coaching/ begeleiding of anderszins, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. opdrachtnemer kan hiervoor niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Overige.

1. De opdrachtgever dient tijdens de coaching / begeleiding (telefonisch) bereikbaar te zijn.

2. Van toepassing is steeds de laatst vastgestelde versie Algemene Voorwaarden c.q. de versie zoals Versie 2016.01 die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst tussen beide partijen.

3. opdrachtnemer houdt een dossier bij voor eigen gebruik. In het dossier worden alleen die gegevens bijgehouden die voor de begeleiding en ondersteuning noodzakelijk zijn.

4. Voor een aanmelding bij opdrachtnemer is geen verwijzing van uw huisarts of behandelaar nodig, echter wordt aangeraden wel te vermelden dat een coaching/begeleiding traject wordt gevolgd.

5. Bij ernstige lichamelijke en/of psychische klachten adviseert opdrachtnemer u om voorafgaande aan de coaching/begeleiding uw huisarts of behandelaar te raadplegen.

6. Begeleiding van opdrachtnemer wordt niet ingezet bij ernstige psychische problemen.

7. Opdrachtnemer stelt geen diagnoses. Mocht tijdens het volgen van het coaching traject blijken dat het kind andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, dan kan het voorkomen dat opdrachtnemer u in goed overleg doorverwijs naar een andere hulpverlener of een arts.

Navigatie